Algemene voorwaarden Dinners At Home

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dinners At Home: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.

Cliënt: de wederpartij van Dinners At Home

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen

Dinners At Home en een cliënt waarop Dinners At Home deze voorwaarden van

toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze

uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1. De door Dinners At Home gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende

14 dagen, tenzij anders aangegeven. Dinners At Home is slechts aan de offertes

gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 14

dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

2. Opdrachten tot verzorging van bijeenkomsten in de ruimste zin van het woord (al dan

niet met volledige catering) worden, indien de prijs afhankelijk is gesteld van het

aantal deelnemers en dit aantal bij de opdracht voorlopig is opgegeven, slechts

aanvaard onder de voorwaarde, dat ten minste 5 werkdagen voor het plaatsvinden

van het evenement, het juiste aantal deelnemers door de wederpartij aan Dinners At Home is medegedeeld.

Dinners At Home is gerechtigd hiervan schriftelijk mededeling te verlangen.

3. Prijzen voor het verzorgen van (al dan niet complete) catering worden berekend aan

de hand van het aantal door de wederpartij opgegeven personen. Hiervoor gelden de

in artikel 5 neergelegde betalingscondities. Indien bij de opdracht geen voorbehoud

voor het aantal deelnemers is gemaakt wordt meerverbruik achteraf op

nacalculatiebasis aan de wederpartij in rekening gebracht. Indien de wederpartij niet

voldoet aan de verplichting tot opgave van het aantal deelnemers, is Dinners At Home 

gerechtigd de prijs naar het voorlopig opgegeven aantal deelnemers te

berekenen.

4. Dinners At Home is gerechtigd om prijsstijgingen, die zich voordoen nadat de

overeenkomst tot stand is gekomen, aan de wederpartij in rekening te brengen,

waarbij wordt uitgegaan van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, dan wel

enig daarvoor in de plaats komend indexcijfer. Prijsstijgingen op basis van het

hiervoor genoemde indexcijfer, zullen eerst met ingang van 1 februari van enig jaar

volgend op het kalenderjaar waarbinnen de betreffende overeenkomst tot stand

kwam, aan de wederpartij in rekening gebracht worden.

1. Indien cliënt niet op het afgesproken tijdstip aanwezig is, worden extra gemaakte

kosten door Dinners At Home aan cliënt doorberekend.

2. Grote, door cliënt veroorzaakte vertragingen kunnen de annulering van (onderdelen

van) de afspraken tot gevolg hebben, zonder enig recht op restitutie voor cliënt.

1. Bij elke factuur betaalt de cliënt bij het ondertekenen van

de overeenkomst 50% van de totaalprijs. Het resterende bedrag zal na afloop van de

dienstverlening aan Dinners At Home contant of per banktransfer betaald worden.

2. Indien de aanbetaling niet tijdig geschiedt, heeft Dinners At Home het recht de

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en ingebrekestelling te ontbinden,

zonder dat cliënt uit dien hoofde tot enige schadevergoeding gerechtigd is. Een en

ander met voorbehoud van alle rechten van Dinners At Home.

3. Eventueel te maken incassokosten komen volledig voor rekening van cliënt.

Dinners At Home | Lissabonhaven 11 | 1448 KM Purmerend | T 06 349144023 /06 45298904| E: info@oud.dinnersathome.nl

1. Catering wordt uitsluitend verzorgd door Dinners At Home zelf, tenzij expliciet anders

is overeengekomen tussen Dinners At Home en cliënt.

2. Cliënt is verplicht om cateringkosten, voor zover die niet in de offerte zijn opgenomen,

binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen aan Dinners At Home.

3. Indien cliënt niet binnen 14 dagen aan zijn betalingsverplichting voldoet, is cliënt

zonder ingebrekestelling in verzuim en zal hetgeen cliënt aan Dinners At Home is

verschuldigd, worden vermeerderd met de wettelijke rente en buitengerechtelijke

incassokosten. Deze buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het

factuurbedrag, met een minimum van € 115,-.

1. Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,-

administratiekosten te betalen

2. Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt

verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

3. Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van de

totaalprijs te betalen.

4. Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht

100% van de totaalprijs te betalen.

5. Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf

gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

1.  Dinners At Home is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te

annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare

of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door

Dinners At Home zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan

wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan

zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan

Dinners At Home gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst

alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel

ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Dinners At Home onder dezelfde

voorwaarden aan de wederpartij (een) vervangende mogelijkheden aan op het

overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.

2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de wederpartij het recht het door Dinners At Home

geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na

aanbod aan Dinners At Home kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het

aanbod is aanvaard.

1. Bij vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% zijn de

annuleringsbepalingen van artikel 7 van deze voorwaarden van toepassing.

2. Voor extra deelnemer die niet 48 uur voorafgaand aan de levering is aangemeld zal

een prijs naar redelijkheid extra in rekening worden gebracht.

1. Cliënt is aansprakelijk voor door cliënt en haar gasten en medewerkers veroorzaakte

schade aan eigendommen van Dinners At Home , medewerkers of derden.

1. Eventuele klachten over de geleverde diensten, inclusief catering, dienen direct op de

avond zelf gemeld te worden.

2. Dinners At Home  kan nooit voor een hoger bedrag aansprakelijk worden gesteld dan

het totaal bedrag overeengekomen.

1. Op deze voorwaarden en alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is

uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden en onder deze

voorwaarden gesloten overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan

de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

3. Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan

aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.